REGULAMIN

 

Regulamin Sklepu Internetowego moodi.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa

obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z

przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego

moodi.pl dostępnego pod adresem http://www. moodi.pl. Właściciel Sklepu

Internetowego moodi.pl oświadcza, iż prowadzi także Sklepy Internetowe dostępne

pod adresem moodi.pl oraz mobler.com.pl dla których obowiązują odrębne regulaminy.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego moodi.pl jest firma Mobler Iwona Odolak z siedzibą przy ul. Jeździeckiej 20 C lok 4, 05-077 Warszawa, NIP: 822-213-65-66, Regon:

142027612, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer: 6366 wydany przez Burmistrza Miasta Sulejówek

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem

poczty elektronicznej pod adresem: kontaky@moodi.pl, telefonicznie dzwoniąc na

numer: 888 070 797 w godz. 9.00 – 17.00 w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. Jeździecka 20 C lok 4, 05-077 Warszawa

§ 2 DEFENICJE

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego moodi.pl, o

którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy moodi.pl  dostępny pod adresem internetowym

http://www. moodi.pl

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy,

8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu email

i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji

zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu

Internetowego moodi.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu

polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego moodi.pl w celu

zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o

aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga

wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu

e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji

lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „kupuję bez rejestracji”. W

przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto

Klienta.

6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na

Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki

za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są

każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu

Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub

Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej

niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę

na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu

przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a

także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania

dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień

oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a

telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest

indywidualne Konto Klienta.

2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym moodi.pl bez

rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i

funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych,

ułatwianie skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z

wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz

szybsze zakupy soczewek w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego

zamówienia).

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji

niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku,

gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,

miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych

towarów należy podać:

a. Firmę, b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,

województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link

aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi

potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą

chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki

określone w ust. 12.

8. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni

składając reklamację w sposób wskazany § 12 Regulaminu.

9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną.

10.Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie

złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej

aktywności.

11.Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za

obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta

Klienta oraz jego usunięciem.

12.Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z

zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,

nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza

prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych

danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych

danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o

zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione

wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości

tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za

pośrednictwem wiadomości e-mail.

13.Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g. należy

rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy

nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych

fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta

adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać

złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej

zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15.Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

16.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,

chyba że strony postanowią inaczej.

17.Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego moodi.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego moodi.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym

(posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient

niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a. adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

b. potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.

zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz

z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie

do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów bez wcześniejszego kontaktu ze sklepem. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez

Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10.

Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-

10.

7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24

godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00,

w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia

roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 –

17:00.

Zamówienie w sklepie moodi.pl lub moodi.pl nie łączy się z zamówieniem w sklepie

mobler.com.pl

8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu

w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni

roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient

zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy

zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

f. kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych,

wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się

telefonicznie w celu: a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży

zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do

zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy

konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

10.Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców

Sklepu, itp.

11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie

2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w

terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na

warunkach określonych w kontrofercie.

12.Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu moodi.pl

podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

13.Punkty z programu lojalnościowego, kupony oraz kody rabatowe w moodi.pl

oraz moodi.plnie łączą się ze sobą.

14.Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też

okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub

błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może

być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje

skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.

Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym

momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę

danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści

zamówienia.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu – indywidualnie dla

każdego produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w

którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych

związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu

zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą

elektroniczną lub telefonicznie.

3. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji

zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów,

znajdujących się w zamówieniu.

4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie

lub a w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu

zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpi do

godz. 15.00), z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

5. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę

kurierską.

6. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Sklep moodi.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w

formularzu zamówienia.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi

istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie

Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki

zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT. 9. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

10.Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i

prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje

prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 roboczych od dnia

zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g.

11. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub

uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty.

W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących

powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z

kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego

zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: kontakt@moodi.pl.

12. Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie:

http://www. moodi.pl /kontakt

§ 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

1. Przelewem na rachunek bankowy,

2. Przy odbiorze, czyli za pobraniem,

3. Przy odbiorze osobistym,

4. Kartą kredytową,

5. Przelewem PayU,

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, termin zapłaty wnosi 7

dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze

zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru. W przypadku odbioru

osobistego Klient może dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 w

terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub zapłacić przy odbiorze.

3. Dane do przelewu: „ moodi.pl”. ul. Jeździecka 20 , 05-077 Warszawa, mBank, nr konta: 13 1140 2004 0000 3302 6484 0925

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar termin realizacji

zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji

poprawności danych adresowych.

6. W przypadku płatności poprzez system PayU, Klient przed dokonaniem płatności

powinien zapoznać się z zasadami płatności oferowanymi przez Operatorów tych

usług.

 

§. 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.

poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy

sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.

poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy

świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym

kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

1. wiadomością e-mail, na adres kontakt@moodi.pl

2. w formie pisemnej, na adres Mobler / moodi.pl. ul. Jeździecka 20 c lok 4, 05-077 WARSZAWA.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez

Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za

wyjątkiem:

1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem

sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie

mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa

w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za

wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena

została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie

może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań

na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał

w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca

świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,

lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę; 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług

związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub

kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od

umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy,

Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie

później niż w terminie nie dłuższym niż 365 dni na adres Sklepu. Konsument może

także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na

uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie

zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony

Sprzedający jeśli:

a) zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez

sprzedającego.

b) towar jest odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta w sposób eliminujący

możliwość jego uszkodzenia w czasie transportu.

9.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta,

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.

Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy moodi.pl oraz

wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez

jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta

Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż

48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia,

dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem

Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby

nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego

świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie

Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu

usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania

przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności

internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług

serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z

regulaminami korzystania z usług tych serwisów.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są

szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego

moodi.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.

jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych

przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom.

Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do

zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu

działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych

o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej

nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu

wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w

sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o

ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich

danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z

systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu

pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy

Klienta.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest

równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

10.Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i

bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta.

Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak

czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i

prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu

ich rozliczenia.

§ 12. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi

odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563

Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia

reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

1. Imię i nazwisko,

2. numer zamówienia

3. opis niezgodności towaru z umową,

4. datę zakupu,

5. protokół szkody,

6. zdjęcia uszkodzenia towaru

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie

Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze

rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@moodi.pl lub

telefonicznie pod nr telefonu  22 746 00 25

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

7. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki do Właściciela Sklepu, z zachowaniem

reguł ostrożności. Reklamowane produkty powinny nadawać się do ekspertyzy, tj.

powinny być zabezpieczone i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem

uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

8. W przypadku reklamacji produkty będą przekazane przez moodi.pl do

producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona

zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania produktu do ekspertyzy

Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.

9. Sklep internetowy moodi.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

1. pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru

2. używanie produktu niezgodnie z ich przeznaczeniem

3.W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7,

reklamowane produkty mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta

w siedzibie firmy moodi.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób

polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2.

sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla

siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do

sporów, których stroną jest konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych

Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie

14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się

postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia

zamówienia.